15 september 2017

GETIJDENPARK: Aanleg Nassauhaven van start

De natuurvriendelijke oever krijgt de vorm van een flauw talud. De realisatie van een zeer geleidelijke overgang van water naar land stimuleert de werking van eb en vloed op de natuurontwikkeling. Hierdoor kan de natuurvriendelijke oever vissen een paai- en schuilplaats bieden en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe macrofauna. De water- en oevervegetatie speelt hierbij een belangrijke rol. De waarde kan verder versterkt worden door het plaatsen van stukken hout in het water waar organismen zich op kunnen vestigen. Een met helofyten (moerasplanten) begroeid talud fungeert verder ook als een natuurlijke oeververdediging.

Na een eerste proef is het definitieve ontwerp voor de oever nu klaar en kan er binnenkort worden begonnen met de aanleg. Deze vindt plaats in twee fases:

  1. Tijdens de eerste fase wordt er gebaggerd en wordt het stabiliteitsbed van de oever aangelegd. Dit stabiliteitsbed moet vervolgens inklinken, wat om en nabij een jaar zal duren.
  2. Daarna wordt fase twee opgestart waarbij leeflaag wordt aangelegd; het daadwerkelijk zichtbare groen bij hoog en laag water

Als de aanleg volgens plan verloopt kunnen de bewoners van Nassauhaven vervolgens in het voorjaar van 2019 van dit mooie nieuwe stukje groen in hun omgeving genieten.

Andere berichten