Toegankelijkheidsverklaring
Toegankelijkheidsverklaring voor de website Urban Adapt<br /> van Gemeente Rotterdam


Toegankelijkheidsverklaring

Publiceer label

Samenvatting

Naam van de website Urban Adapt
Van overheidsinstantie Gemeente Rotterdam
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C)
? – Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op ‘onevenredige last’? Nee
? – Ga naar de informatie over ‘onevenredige last’
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 25-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam
streeft ernaar om de eigen
online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het
Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van
de website Urban Adapt.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van
Gemeente Rotterdam
is beschikbaar via de link
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Rotterdam
verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de
website Urban Adapt te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje
onderbouwing van de verklaring,
wordt aangegeven hoe
ver Gemeente Rotterdam
is
gevorderd met de toegankelijkheid van Urban Adapt en welke
noodzakelijke maatregelen worden genomen om de
website toegankelijker te maken.

De streefdatum waarop de website
volledig zal voldoen: [niet opgegeven].

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het
kopje
Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2020 getekend
voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris
van Gemeente Rotterdam
.
Functie:
Afdelingshoofd BCO, Gemeente Rotterdam.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien
op 28-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via urbanadaptSO@rotterdam.nl.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van
  de website Urban Adapt
  :
  eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje
Uitleg over de nalevingsstatussen
worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van
de website Urban Adapt
is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare
  onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(afwijkingen zijn niet actueel, volledig en/of juist)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder
uitleg over onevenredige last
voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring
publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de
onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn
maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is
gebaseerd
op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format
ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze
vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.
ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele
de
sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en
downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd
toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard,
of
de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of
mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.
ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen
met
de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.
ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een
planning voor de maatregelen.
ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen
aan
de toegankelijkheidsstandaard.
ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en
actuele onderzoeksresultaten te komen.
ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of
mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.
ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de
website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan
minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige,
gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om
afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard – tijdelijk – niet toe te passen, als
dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid ‘onevenredige last’ dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken
van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de
toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de
toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient
dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand
ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke
ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content
van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2
tot en met 4
en de toelichting bij artikel 3 van
het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt
van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele
applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor
  actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke,
  digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en
  evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen
  van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om
  toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september
  2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en
  die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van
het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze
bronnen.

template versie 20200707