09 januari 2023

Keilehaven monitoring plan en nulmeting

Het nieuw aan te leggen getijdenpark in de Keilehaven levert naar verwachting een positieve bijdrage aan de KRW (Kader Richtlijn Water)-doelen. Om de ecologische kwaliteit in de Keilehaven in beeld te krijgen wordt een meerjarige monitoring uitgevoerd. De nulmeting is in 2022 gedaan. De belangrijkste soortgroepen waarop is gemonitord zijn vissen en macrofauna, en de ontwikkeling van (ondergedoken) vegetatie.

Om de ecologische meerwaarde van het getijdenpark in beeld wordt bij de komende metingen naar de volgende vragen gekeken:

  • Vormt het getijdenpark een meerwaarde voor de visgemeenschap, kijkend naar dichtheden en soortensamenstelling?
  • Maken KRW-doelsoorten (zoals spiering, bot en pos) gebruikt van het getijdenpark, en zo ja, op welke wijze?
  • Vormt het getijdenpark een meerwaarde voor de macrofaunagemeenschap, kijkend naar dichtheden, soortenrijkdom en diversiteit?
  • Leidt het getijdenpark tot vestiging van vegetatie en/of (meer) variatie in vegetatie, kijkend naar vegetatietypen, soorten, dichtheden en bedekkingsgraad?

In de Keilehaven zijn tijdens de nulmeting negen verschillende vissoorten aangetroffen, namelijk aal, baars, blankvoorn, brasem, snoekbaars, bot en Noordzeehouting. Daarnaast zijn de exoten (en tevens zoetwatersoorten) Pontische stroomgrondel en zwartbekgrondel aangetroffen. Van de in totaal 147 aangetroffen vissen hebben baars (50 stuks) en snoekbaars (46 stuks) het hoogste aandeel.

Op de huidige oevers van beide havens komen nu weinig vegetatiesoorten voor en is de bedekking over het  algemeen laag. Een van de oorzaken is dat de oevers volledig bedekt zijn met stenen. Door een deel van de stenen te verwijderen kunnen oeverplanten de ruimte krijgen om te groeien.

Andere berichten