03 februari 2022

Nassauhaven monitoring afgerond

De Nieuwe Maas doorkruist het stedelijk gebied van Rotterdam en maakt deel uit van het havengebied. De meeste oevers van de Nieuwe Maas zijn verhard en functioneel ingericht. Als gevolg hiervan is de ecologische waarde van de oevers beperkt.
De gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland willen de ecologische waarde van de haven versterken en de beleving van de Nieuw Maas door omwonenden verbeteren door de aanleg van getijdennatuur. In dit kader is een getijdenoever aangelegd in de Nassauhaven.

De gemeente Rotterdam heeft aan Witteveen+Bos gevraagd om gedurende vijf jaar (2016-2021) de ecologische ontwikkeling van de getijdenoever en het getijdenpark te monitoren. Deze monitoring maakt onderdeel uit van het LIFE Urban Adapt Project, een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds om de effecten van klimaatveranderingen te verminderen.

De monitoring had tot doel om te bepalen hoe de ecologie (vis, macrofauna en vegetatie) in de Nassauhaven zich ontwikkelt in relatie tot de aanleg van de getijdenoever.

Als eindconclusie kan gesteld worden dat het aanbrengen van de getijdenoever in de Nassauhaven helaas nog niet het gewenste effect heeft gehad op de ecologie in de haven. Een reden hiervoor is het aanplanten van vegetatie in plastic bakken waardoor er geen vegetatieve uitbreiding van de soorten heeft kunnen plaatsvinden. Een andere reden is dat de getijdenoever te hoog is aangelegd waardoor bij laagwater de oever droog valt. Hierdoor heeft jonge vis geen permanente beschutting en is de haven niet aantrekkelijk voor vis als paai en opgroeigebied. Een positief effect op de visstand heeft de ontwikkeling van de vegetatie in de afgelopen vier jaar niet gehad. Ook spelen externe factoren een rol. De aan- of afwezigheid van vissoorten in de haven lijkt op toeval te berusten, gestuurd door de seizoenen en het dynamische karakter van de Nieuwe Maas. Uiteindelijk is de getijdenoever in de Nassauhaven slechts een klein onderdeel van het leefgebied van de vissen die in de rivier voorkomen. Het dynamische riviersysteem is van nature geen optimaal leefgebied voor plantminnende vissoorten. Door de dynamiek en het troebele water hebben ondergedoken waterplanten namelijk moeite om zich te vestigen. Het uitblijven van plantminnende soorten in de Nassauhaven is daarom niet verwonderlijk.

Positief is wel dat het aantal aangetroffen plantensoorten en de bedekking in de Nassauhaven zich in het vierde jaar na oplevering te stabiliseert. De vegetatie is ook in hoogte toegenomen.

Andere berichten